Reisvoorwaarden en boekingsvoorwaarden

Welke voorwaarden zijn van toepassing, de reisvoorwaarden of de boekingsvoorwaarden?

Indien u een reis bij DP Reizen boekt, zijn de reisvoorwaarden van toepassing. Indien u alleen een hotel, een vliegticket, een bootticket, een dagexcursie of een ticket voor een minibus boekt, zijn de boekingsvoorwaarden van toepassing.

Reisvoorwaarden en boekingsvoorwaarden, daar komen we samen wel uit!
ReisvoorwaardenBoekingsvoorwaarden

Reisvoorwaarden DP Reizen (versie 03-’17)

Artikel 1: Inleidende bepalingen

 1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

  1. DP Reizen: Een reisorganisatie ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 68270437. Het bedrijf is gevestigd te Zaandijk, Triangelhof 150, 1544WZ en gebruikt onder andere de handelsnaam DP Reizen.

  2. Reiziger: Eén van de deelnemers aan een reis. Minderjarige deelnemers vallen onder de verantwoordelijkheid van de hoofdboeker.

  3. Hoofdboeker: De persoon die een aanbod van DP Reizen aanvaardt en daarmee een reisovereenkomst aangaat.

  4. Reisovereenkomst: een overeenkomst waarbij DP Reizen zich tegenover een hoofdboeker verbindt tot het verschaffen van een door de reisorganisatie aangeboden reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste 2 van de volgende diensten:

   • Vervoer;

   • Verblijf;

   • Een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

  5. Eigenvervoer reizen: reizen waarbij de reiziger alleen vakantieaccommodatie reserveert en het vervoer zelf organiseert.

  6. Werkdagen: de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd erkende feestdagen.

 2. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten alsmede op overeenkomsten met betrekking tot eigenvervoer reizen. Indien de overeenkomst niet onder de definitie van een reisovereenkomst of een eigenvervoer reis valt (zoals bijvoorbeeld het geval is bij losse vliegtickets en losse dagexcursies), zijn de boekingsvoorwaarden van toepassing.

 

Artikel 2: Totstandkoming en inhoud overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand zodra de hoofdboeker een aanbod van DP Reizen aanvaardt. Dit kan zowel mondeling, schriftelijk als per email.

 2. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de hoofdboeker zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan in de vorm van een factuur.

 3. Het aanbod van DP Reizen is vrijblijvend en kan in uitzonderlijke gevallen binnen 1 week na totstandkoming van de overeenkomst worden herroepen door de reisorganisatie. In zo’n geval zal DP Reizen motiveren waarom zij de overeenkomt niet kan uitvoeren zoals deze tot stand is gekomen, zoals bijvoorbeeld een tussentijdse prijsverhoging van één of meerdere onderdelen van de reis of een fout in de berekening van de reissom.

 4. DP Reizen heeft het recht een overeenkomst op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf door de reisorganisatie opgegeven vereiste minimum aantal. Een dergelijke opzegging zal schriftelijk geschieden binnen de hiervoor vooraf door DP Reizen opgegeven geldende termijn.

 5. Voor of uiterlijk bij het afsluiten van de overeenkomst verstrekt de hoofdboeker alle gegevens omtrent hem- of haarzelf en de door hem of haar aangemelde medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een zwangerschap, een handicap of ziekte, allergieën e.d. Indien de hoofdboeker hierin tekort schiet, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn/haar rekening komen, inclusief eventuele annuleringskosten.

 6. De hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Zowel de communicatie als de betalingen tussen de door de hoofdboeker aangemelde reizigers en DP Reizen zullen via de hoofdboeker lopen. De andere reiziger(s) is/zijn alleen aansprakelijk voor zijn/haar/hun eigen deel.

 7. Publicaties e.d. van DP Reizen over de overeengekomen reis maken onderdeel uit van de overeenkomst. Indien onderdelen van dergelijke publicaties in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de voor de reiziger meest gunstige bepalingen.

 8. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden DP Reizen niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

 9. Indien op medische of andere gronden afwijkingen van of toevoegingen aan de door DP Reizen aangeboden reizen worden verlangd (medische of andere essenties), dan zal de reisorganisatie een reële inspanning leveren om hier gevolg aan te kunnen geven, tenzij e.e.a. onredelijk is. Extra kosten – zowel in tijd als is geld – zullen hierbij in rekening worden gebracht. Essenties worden door DP Reizen vermeld in de offerte, tenzij deze niet uitvoerbaar zijn.

 10. DP Reizen draagt geen verantwoording voor websites en andere informatiedragers van derden.

 

Artikel 3: Betaling

 1. Na het tot stand komen van de overeenkomst en de ontvangst van de factuur (tevens bevestiging overeenkomst) dient een aanbetaling van 15% van de totaal overeengekomen reissom per ommegaande te worden voldaan, tenzij vooraf door DP Reizen een andere percentage wordt aangegeven.

 2. Bij eigenvervoer reizen bedraagt de aanbetaling 20% van de reissom, tenzij vooraf door DP Reizen een andere percentage wordt aangegeven.

 3. Aanvullende diensten zoals bijvoorbeeld reisverzekeringen dienen gelijktijdig met de aanbetaling te worden voldaan.

 4. De restantbetaling dient uiterlijk 6 weken voor de vertrekdatum (bij eigenvervoer reizen voor de aankomstdatum eerst geboekte verblijf) in het bezit te zijn van DP Reizen.

 5. Indien de overeenkomst minder dan 6 weken voor de vertrekdatum c.q. aankomstdatum eerst geboekte verblijf tot stand komt, dient de gehele reissom inclusief eventuele reisverzekering(en) na ontvangst factuur per ommegaande te worden voldaan.

 6. Bij niet tijdige betaling is/zijn zowel de hoofdboeker als de medereiziger(s) in verzuim. De hoofdboeker wordt daar door DP Reizen zowel per email (of indien niet mogelijk telefonisch) als schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen na verzenddatum email (c.q. het telefoongesprek) en de brief te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. DP Reizen heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten verrekend.

 

Artikel 4: Reissom

 1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. De reissom omvat uitsluitend hetgeen in de publicatie is omschreven. Onder de reissom vallen niet de eventueel bijkomende kosten voor aanvullende diensten zoals bijvoorbeeld reisverzekeringen.

 2. De hoogte van de reissom is gebaseerd op de prijzen, wisselkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bekend waren bij DP Reizen ten tijde van publicatie c.q. het uitbrengen van de vrijblijvende offerte.

 3. Zolang niet de gehele reissom is voldaan, heeft DP Reizen het recht om de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in vervoerskosten, verschuldigde belastingen, heffingen en wisselkoersen.

 4. Tot 20 dagen voor de vertrekdatum c.q. de aankomstdatum eerst geboekte verblijf, heeft DP Reizen in geval van onvoorzienbare gevallen het recht om de reissom te verhogen in verband met:

  1. Een verhoging van de verschuldigde belastingen of heffingen, of

  2. Extreme verhoging van de vervoerskosten.

 5. De reiziger heeft het recht een reissom verhoging zoals bedoeld in de leden 3 en 4 af te wijzen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling betreffende de verhoging.

 6. Indien de reiziger de reissom verhoging afwijst, heeft DP Reizen het recht de overeenkomst op te zeggen, mits zij dit doet binnen 7 werkdagen na ontvangst van de door de reiziger verzonden afwijzing. In dit geval heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden en zijn de artikelen 10, 11 en 12 niet van toepassing.

 

Artikel 5: Informatie

 1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal DP Reizen algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie aan de reiziger verstrekken betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied. De reiziger is zelf verantwoordelijk om de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

 2. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komen alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij DP Reizen tekort is geschoten in de in het vorige lid bedoelde informatieverplichting.

 3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten. Denk hierbij aan de reisbescheiden, een paspoort dat voldoet aan alle geldigheidsvereisten en de eventueel vereiste visa, een rijbewijs, bewijzen inentingen, vaccinaties en dergelijke.

 4. DP Reizen zal de reiziger informeren over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringsverzekering en een reisverzekering.

 

Artikel 6: Reisbescheiden

 1. DP Reizen stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de vertrekdatum c.q. de aankomstdatum eerst geboekte verblijf in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd.

 2. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden heeft ontvangen, meldt hij dit onverwijld bij DP Reizen.

 3. Indien een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de vertrekdatum c.q. de aankomstdatum eerst geboekte verblijf, geeft DP Reizen aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.

 4. Indien de reiziger de reisbescheiden niet dienovereenkomstig heeft ontvangen, meldt hij dit onverwijld bij DP Reizen.

 

Artikel 7: Wijzigingen door de reiziger

 1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger de reisorganisatie verzoeken een wijziging door te voeren. In dit geval zal DP Reizen de mogelijkheden van de gewenste wijziging zo spoedig mogelijk nagaan en een vrijblijvende offerte uitbrengen om de wijziging te realiseren. Indien de reiziger de offerte accepteert, dient 100% van de wijzigingskosten per ommegaande te worden betaald.

 2. Indien de gewenste wijziging niet mogelijk is, zal DP Reizen dit mededelen aan de reiziger met een motivatie waarom de gewenste wijziging niet mogelijk is.

 3. Indien de reiziger de offerte niet wenst te accepteren of de gewenste wijziging niet mogelijk is, dan kan de reiziger de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn/haar verzoek of op de vrijblijvende offerte, wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

 4. Wijzigingen van de vertrekdatum of vermindering van het aantal deelnemers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 9 van toepassing is.

 

Artikel 8: In de plaatsstelling

 1. Tijdig voor de vertrekdatum kan een reiziger zich laten vervangen door een ander. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  1. De ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden.

  2. Het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend;

  3. De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in de plaatsstelling.

 2. De hoofdboeker, de reiziger en degene die hem/haar vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover DP Reizen voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7 lid 1 bedoelde wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

 

Artikel 9: Annulering door de reiziger

 1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd door de reiziger, is de reiziger de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  1. Bij annulering meer dan 42 dagen voor de vertrekdatum: de aanbetaling.

  2. Bij annulering meer dan 28 dagen tot maximaal 42 dagen voor de vertrekdatum: 40% van de reissom.

  3. Bij annulering meer dan 14 dagen tot maximaal 28 dagen voor de vertrekdatum: 60% van de reissom.

  4. Bij annulering meer dan 7 dagen tot maximaal 14 dagen voor de vertrekdatum: 80% van de reissom.

  5. Bij annulering op 1 tot maximaal 7 dagen voor de vertrekdatum: 90% van de reissom.

  6. Bij annulering op de vertrekdatum of later: de volledige reissom.

 2. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.

 3. De reiziger die een reis annuleert, is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij hij gemotiveerd aangeeft waarom de schade van DP Reizen lager is uitgevallen. In dat geval zal DP Reizen deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

 4. Bij het annuleren van een overeenkomst door één of meerdere reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer (of andere accommodatie) en/of een dagexcursie en/of een bouwsteen en/of een complete reis hebben geboekt, geldt het volgende:

  1. Alle overeenkomsten van de reizigers die het desbetreffende reisonderdeel hebben geboekt worden geannuleerd, zodat door alle reizigers de bedragen, zoals bedoeld in de voorgaande leden, moeten worden betaald.

  2. Indien de andere reizigers niet willen annuleren, dienen ze het prijsverschil tussen de prijs geldig voor het oorspronkelijke aantal deelnemers en de prijs geldig voor het nieuwe aantal deelnemers bij te betalen.

 5. Annulering op een dag die niet gerekend wordt tot een werkdag, wordt geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

 

Artikel 10: Opzegging door DP Reizen

 1. DP Reizen heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

 2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van DP Reizen in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 3. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

 4. Indien de oorzaak van de opzegging aan DP Reizen kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van DP Reizen. Of dit het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.

 5. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan DP Reizen kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13, lid 3.

 6. Indien DP Reizen door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

 

Artikel 11: Wijziging door DP Reizen

 1. DP Reizen heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden zoals omschreven in artikel 10, lid 2. DP Reizen deelt de wijziging mee aan de reiziger binnen 3 werkdagen nadat DP Reizen op de hoogte is gesteld van de gewichtige omstandigheden. Vanaf 10 dagen voor vertrek c.q. de aankomstdatum eerst geboekte verblijf, deelt DP Reizen de wijziging binnen 1 werkdag mee. Gelijktijdig met het meedelen van de wijziging, doet DP Reizen indien mogelijk een alternatief aanbod, dat minstens gelijkwaardig is.

 2. Als de wijziging één of meerdere wezenlijke punten betreft, kan de reiziger de wijziging afwijzen.

 3. Als de wijziging één of meerdere niet wezenlijke punten betreft, kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

 4. Indien DP Reizen door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

 5. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatief aanbod af te wijzen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek c.q. de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf, geldt hiervoor een termijn van 1 werkdag.

 6. Indien de reiziger de wijziging of het alternatief aanbod afwijst, heeft DP Reizen het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de afwijzing. Vanaf 10 dagen voor vertrek c.q. de aankomstdatum eerst geboekte verblijf, geldt hiervoor een termijn van 1 werkdag. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in de leden 7 – 9.

 7. Indien de oorzaak van de wijziging aan DP Reizen kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van DP Reizen. Of dit het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.

 8. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

 9. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan DP Reizen kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13, lid 3.

 10. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt DP Reizen ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. Zie voor de kosten daarvan artikel 13, lid 3.

 11. DP Reizen is – onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 5 – verplicht de reiziger te informeren over een door haar doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet tegenover reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 11 is DP Reizen verplicht tot de uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

 2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 17 lid 1.

 3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is DP Reizen onverminderd het bepaalde in de artikelen 13, 14 en 15 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming niet aan DP Reizen is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

  1. De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger, of

  2. De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken, of

  3. De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die DP Reizen of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen, of

  4. De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

 4. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

 

Artikel 13: Hulp en bijstand

 1. DP Reizen is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van DP Reizen, indien de tekortkoming in de uitvoering haar overeenkomstig artikel 12 lid 3 is toe te rekenen.

 2. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is DP Reizen slechts verplicht tot verlening van hulp en bijstand voor zover dat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor de reiziger.

 3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan DP Reizen noch aan de reiziger zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor DP Reizen bestaat deze o.a. uit de extra inzet van arbeidskracht, voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

 

Artikel 14: Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid DP Reizen

 1. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of een beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van DP Reizen dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

 2. DP Reizen is niet aansprakelijk voor schade die gedekt wordt door de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen.

 3. Indien DP Reizen tegenover de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste 1 * de reissom per reiziger.

 4. Indien DP Reizen tegenover de reiziger aansprakelijk is voor fysiek letsel dan wel overlijden, bedraagt de vergoeding ten hoogste 3 * de reissom per reiziger.

 5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van DP Reizen gelden ook ten behoeve van haar werknemers, het boekingskantoor en de betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

 

Artikel 15: Verplichtingen van de reiziger

 1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van DP Reizen (incl. de personen die DP Reizen inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst) ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/haar ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

 2. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.

 3. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen of hinder of last hem/haar kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

 4. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 17 lid 1 te voldoen.

 5. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven vertrek van de terugreis te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

 

Artikel 16: Rente en incassokosten

 1. De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting tegenover DP Reizen heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Tevens zullen buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde in rekening worden gebracht, tenzij dit bedrag – de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende – onbillijk is.

 

Artikel 17: Klachten

 1. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk te worden gemeld zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor dient de reiziger zich in eerste instantie te melden bij de betrokken dienstverlener en als dit geen soelaas biedt bij DP Reizen.

 2. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt DP Reizen voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen in een klachtrapport.

 3. DP Reizen zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van de betrokkenen.

 4. De communicatiekosten worden door DP Reizen vergoed, tenzij blijkt dat deze kosten redelijkerwijs niet gemaakt hadden behoeven te worden.

 5. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de betrokken dienstverlener en/of DP Reizen daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan het recht op een schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

 6. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij DP Reizen. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij.

 7. Als de klacht de totstandkoming van de overeenkomst betreft, dient deze binnen 1 maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij DP Reizen te worden ingediend.

 8. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door DP Reizen niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft.

 9. DP Reizen zal uiterlijk 2 maanden na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

 

Artikel 18: Geschillen

 1. Het Nederlandse recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

 2. De reiziger heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.

 3. Alle vorderingsrechten vervallen 1 jaar na afloop van de reis (of – indien de reis geen doorgang heeft gevonden – 1 jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.

 

Boekingsvoorwaarden DP Reizen (versie 03-’17)

DP Reizen kan een reservering voor u maken voor losse vliegtickets, losse boottickets, losse tickets voor een minibus, losse dagexcursies of losse hotels. Zij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen u en de door u gekozen dienstverlener(s). DP Reizen is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst(en). Naast genoemde losse elementen kan DP Reizen ook de door u gewenste (kortlopende) reisverzekeringen voor u afsluiten.

DP Reizen is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via haar gereserveerde diensten. Hierop zijn meestal de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing. DP Reizen is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door haar verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

Voor met name vliegtickets is het van groot belang dat u ons de gegevens verstrekt zoals deze in uw paspoort staan. Ook dient u ons in te lichten over een eventuele zwangerschap, handicap, allergie e.d. Onjuiste of onvolledige gegevens kunnen ertoe leiden dat u wordt geweigerd op de vlucht die u heeft geboekt of dat bijvoorbeeld de door u gewenste maaltijd niet beschikbaar is. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Ook bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u bij het op reis gaan in het bezit bent van de juiste en geldige reisdocumenten (paspoort, visa, inentingsbewijzen). Voor informatie over visa verwijzen wij u naar de site visum.nl.

De persoon die de reservering maakt, dient 18 jaar of ouder te zijn. Door een reservering via DP Reizen te maken, bent u op de hoogte van de van toepassing zijnde voorwaarden en gaat u met deze voorwaarden akkoord.

Naast deze voorwaarden zijn de vervoers- en boekingsvoorwaarden van de desbetreffende dienstverleners van toepassing. U kunt ons altijd vragen om toezending van de van toepassing zijnde vervoers- en boekingsvoorwaarden.

 

Prijzen en betaling

Na de reservering dient de reissom per ommegaande te worden betaald, uitzonderingen hierop hoort u van onze reserveringsafdeling. Wij houden ons het recht voor om de door ons opgegeven tarieven binnen 2 werkdagen (ma t/m za, uitgezonderd feestdagen) te herzien. Dit kan bijvoorbeeld komen door computerstoringen, koerswijzigingen e.d.

Vluchten uitgevoerd door lokale vliegmaatschappijen kunnen wij in de meeste gevallen niet in optie houden. Indien er door de vliegmaatschappij tussen het tijdstip van de offerte en de boeking een prijswijziging wordt doorgevoerd, zullen wij deze met de opdrachtgever verrekenen indien het verschil groter is dan €10,- per boeking (zowel in positieve als in negatieve zin). Wij raden de opdrachtgever aan de tijd tussen het uitbrengen van de offerte door DP Reizen en de daadwerkelijke opdracht zoveel mogelijk te beperken. Indien de gewenste vlucht niet meer beschikbaar is op het moment van boeken, kan DP Reizen hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Bij een tussentijdse prijsverhoging van meer dan €10,- per boeking zal de opdrachtgever om een nieuw akkoord worden gevraagd.

U kunt betalen via een overschrijving per bank of via Paypal (ook creditcard). Voor betalingen via PayPal geldt dat de kosten die PayPal in rekening brengt aan u zullen worden doorberekend.

DP Reizen is gerechtigd naheffingen die een desbetreffende dienstverlener in rekening brengt, bijvoorbeeld ten gevolge van veranderingen in de regelgeving die leiden tot verhoging van BTW, heffingen e.d. door te berekenen aan de opdrachtgever.

Indien u de reissom en/of eventuele aanpassingen daarvan niet tijdig aan ons hebt voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Tevens zullen, indien van toepassing, buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde bedrag in rekening worden gebracht, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

 

Ontvangst reisdocumenten

De reisdocumenten inclusief vliegtickets (e-tickets) zullen worden verzonden per email. Indien dit niet mogelijk of ongewenst is, worden de reisdocumenten verzonden per post.

 

Aansprakelijkheid

Kennelijke fouten in de door DP Reizen opgegeven prijzen binden haar niet. De door DP Reizen opgegeven prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen door de desbetreffende dienstverleners, op grond van diens voorwaarden.

 

De overeenkomst

De overeenkomst is definitief op het moment dat de opdrachtgever per e-mail, telefoon of mondeling de opdracht aan onze reserveringsafdeling verstrekt. Ook het betalen van bijvoorbeeld een dagexcursie via ons reserveringssysteem maakt een overeenkomst definitief.

Alle onderdelen van de bouwstenen zijn pas gegarandeerd als de desbetreffende dienstverlener de reservering heeft bevestigd en er is betaald. Wij houden ons het recht voor om de door ons opgegeven tarieven binnen 2 werkdagen te herzien.

 

Informatie

De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de benodigde aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerdere informatie nog correct is. Vertrek- en aankomsttijden zoals deze op uw bevestiging of reisschema vermeld staan, zijn een momentopname ten tijde van de reservering. De mogelijkheid is aanwezig dat er schemawijzigingen worden doorgevoerd waardoor vertrek- en aankomsttijden en/of routes veranderen. Daar vertrek- en aankomsttijden ook tijdens uw reis kunnen veranderen dient u tijdig voor vertrek van ieder reisonderdeel deze informatie te controleren.

 

Annuleren

Elke annulering dient schriftelijk of per email te worden doorgegeven. De annulering dient te geschieden door de persoon, die de reservering heeft gemaakt.

Bij een annulering krijgt u nooit 100% van het betaalde bedrag terug. Als u niet volgens de voorwaarden van uw annuleringsverzekering annuleert of als u geen annuleringsverzekering heeft afgesloten, dan zal restitutie plaatsvinden volgens de annuleringsvoorwaarden van de desbetreffende dienstverlener. Tevens zullen de door DP Reizen gemaakte annuleringskosten (inclusief een vergoeding voor de arbeidsuren) in mindering worden gebracht. U kunt bij ons informeren naar het te restitueren bedrag indien u wilt annuleren zonder annuleringsverzekering.

Indien u wél volgens de voorwaarden van de door u afgesloten verzekering annuleert, dan krijgt u de reissom (exclusief kosten reisverzekeringen) terug. Het te restitueren bedrag wordt dan aan u overgemaakt, zodra wij het bedrag van de verzekeringsmaatschappij hebben ontvangen. Dit duurt gemiddeld 2 tot 3 weken, maar dit kan in sommige gevallen aanzienlijk langer duren (6 tot 12 maanden).

 

Wijzigingen

Elke door de opdrachtgever gewenste wijziging dient schriftelijk of per email te worden doorgegeven. De gewenste wijziging dient te geschieden door de persoon, die de reservering heeft gemaakt.

Bij een gewenste wijziging zal DP Reizen voor het doorvoeren van de wijziging aangeven wat de financiële gevolgen van de wijziging zijn. Deze hangen af van de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener(s) en de door DP Reizen te maken wijzigingskosten (inclusief een vergoeding voor de arbeidsuren).

Indien een onderdeel van de reis door overmacht (bijvoorbeeld weersomstandigheden) niet door kan gaan, zal in goed overleg tussen de opdrachtgever en DP Reizen of de desbetreffende dienstverlener(s) naar een alternatief worden gezocht. De wijzigingskosten die dit met zich mee brengt, zullen worden verrekend (zowel in positieve als in negatieve zin).

 

Klachten

Indien u klachten heeft over onze dienstverlening of over de dienstverlening van de desbetreffende dienstverlener, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden, zodat wij in goed overleg kunnen komen tot een oplossing. Aan klachten achteraf kunnen wij niet veel meer doen. Wacht dus niet met het melden van klachten, laat uw vakantie niet onnodig bederven! U kunt uw klachten bijvoorbeeld melden door het sturen van een sms of email, wij nemen in zo’n geval zo spoedig mogelijk contact met u op.

Neem ook contact met ons op indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft!